Chapter 1.26

< Vt īdem in Cantiā prīmitīvae ecclēsiae et doctrīnam sit imitātus et vītam atque in urbe rēgis sēdem epīscopātūs accēperit.>

[1] At ubi datam sibi mānsiōnem intrāverant, coepērunt apostolicam prīmitīvae ecclēsiae vītam imitārī; ōrātiōnibus vidēlicet assiduīs, vigiliīs ac ieiūniīs serviendō, verbum vītae quibus poterant praedicandō, cūncta huius mundī velut aliēna spernendō, ea tantum quae victuī necessāria vidēbantur ab eīs quōs docēbant accipiendō, secundum ea quae docēbant ipsī per omnia vīvendō, et parātum ad patiendum adversa quaeque vel etiam moriendum prō eā quam praedicābant vēritāte animum habendō. [2] Quid mora? [3] Crēdidērunt nōnnūllī et baptīzābantur, mīrantēs simplicitātem innocentis vītae ac dulcēdinem doctrīnae eōrum caelestis. [4] Erat autem prope ipsam cīvitātem ad orientem ecclēsia in honōrem sānctī Martīnī antīquitus facta, dum adhūc Rōmānī Brittaniam incolerent, in quā rēgīna, quam Chrīstiānam fuisse praedīximus, ōrāre cōnsuērat. [5] In hāc ergō et ipsī prīmō convenīre, psallere, ōrāre, missās facere, praedicāre, et baptīzāre coepērunt, dōnec rēge ad fidem conversō maiōrem praedicandī per omnia et ecclēsiās fabricandī vel restaurandī licentiam acciperent.

[6] At ubi ipse etiam inter aliōs dēlectātus vītā mundissimā sānctōrum et prōmissīs eōrum suāvissimīs, quae vēra esse mīrāculōrum quoque multōrum ostēnsiōne firmāverant, crēdēns baptīzātus est, coepēre plūrēs cotīdiē ad audiendum verbum cōnfluere ac, relictō gentīlitātis rītū, ūnitātī sē sānctae Chrīstī ecclēsiae crēdendō sociāre. [7] Quōrum fideī et conversiōnī ita congrātulātus esse rēx perhibētur, ut nūllum tamen cōgeret ad Chrīstiānismum, sed tantummodo crēdentēs artiōrī dīlēctiōne, quasi concīvēs sibi rēgnī caelestis, amplecterētur. [8] Didicerat enim ā doctōribus auctōribusque suae salūtis servitium Chrīstī voluntārium, nōn coacticium esse dēbēre. [9] Nec distulit quīn etiam ipsīs doctōribus suīs locum sēdis eōrum graduī congruum in Doruvernī mētropolī suā dōnāret, simul et necessāriās in dīversīs speciēbus possessiōnēs cōnferret.

extras

article Nav