ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην

LEMA DE BUSCA
ἐλαύνω
DEFINIÇÃO
conduzir, por em movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA
461
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International