φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα

LEMA DE BUSCA
φεύγω
DEFINIÇÃO
fugir, correr, evitar, ignorar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
261
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International