παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

LEMA DE BUSCA
παύω
DEFINIÇÃO
parar, findar; (méd.) cessar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
364
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International