διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

LEMA DE BUSCA
διώκω
DEFINIÇÃO
perseguir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
481
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International