γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

LEMA DE BUSCA
γίγνομαι
DEFINIÇÃO
tornar-se; nascer; acontecer, ser
RANQUE DE FREQUÊNCIA
23
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International