βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

LEMA DE BUSCA
βάλλω
DEFINIÇÃO
atirar, lançar; jogar em, acertar (ac.) com (dat.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
409
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International