τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

LEMA DE BUSCA
τάσσω
DEFINIÇÃO
arrumar, por em ordem
RANQUE DE FREQUÊNCIA
317
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International