πολέμιος πολεμία πολέμιον

LEMA DE BUSCA
πολέμιος
DEFINIÇÃO
hostil; οἱ πολέμιοι o inimigo
RANQUE DE FREQUÊNCIA
246
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International