πλεῖστος πλείστη πλεῖστον

LEMA DE BUSCA
πλεῖστος
DEFINIÇÃO
a maioria, a maior parte (superl. de πολὐς)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
195
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International