βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

LEMA DE BUSCA
βουλεύω
DEFINIÇÃO
planejar, decidir; (méd.) deliberar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
476
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International