(27) καὶ οὕτως ὑμεῖς μὲν τὰ δίκαια γνώσεσθε πάντες, ἐγὼ δὲ τούτων ὑμῖν τυχὼν ἕξω τὴν χάριν, οὗτος δὲ τοῦ λοιποῦ μαθήσεται μὴ τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιβουλεύειν ἀλλὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ περιγίγνεσθαι.

  The jury will reach a just decision and the challenger will learn the valuable lesson to not attack men weaker than himself.

  ὑμεῖς μὲν τὰ δίκαια γνώσεσθε πάντες: “you all will reach a just decision.” γιγνώσκειν + τὰ δίκαια = “to form a just opinion” or “reach a just decision” (LSJ γιγνώσκω II).

  ὑμεῖς...πάντες: the hyperbaton emphasizes the expected consensus of the jury.

  ἐγὼ δὲ τούτων...τυχὼν: “but when I’ve obtained these things (i.e. the vote granting the benefit).” τυχών > nom. masc. sg. aor. act. participle of τύγχανω, “to obtain X (gen.)” (LSJ τύγχανω ΙΙ 2).[

  ὑμῖν...ἕξω τὴν χάριν: “I will be grateful to you all.”

  τοῦ λοιποῦ: “in the future.” Supply χρόνου.

  οὗτος...μαθήσεται: The defendant casts the trial as a lesson for his opponent, adopting a tone that positions the opponent as a scolded student in need of correction.

  μὴ τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιβουλεύειν: The use of ἐπιβουλεύειν (“to plot against”) strongly casts the challenger’s case as a corrupt venture and verbally links his actions with that of the (supposedly) evil men who frequent the defendant’s workshop at Chapter 19.

  τῶν ὁμοίων αὐτῷ: “those men equal to him,” i.e. citizens of a similar social rank. Lysias closes with a final emphasis on the class differences that drive this case (Major 2021). The substantive genitive is the object of περιγίγνεσθαι (“to overcome”).

  ἀσθενής –ές: weak, without strength

  ἐπιβουλεύω, ἐπιβουλεύσω, ἐπεβούλευσα, ἐπιβεβούλευκα, ἐπιβεβούλευμαι, ἐπεβουλεύθην: plot against (+ dat.)

  περιγίγνομαι, περιγενήσομαι, περιεγενόμην, περιγέγονα, περιγεγένημαι: be superior to (+ gen.)

  article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Taylor Coughlin, Lysias: For the Disabled Man (Oration 24). Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022 ISBN: 978-1-947822-22-1