πράσσω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθην

Search Lemma
πράσσω
DEFINITION
do, achieve, accomplish; do or fare in a certain way (+adv.)
FREQUENCY RANK
134
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English