κατά

Search Lemma
κατά
DEFINITION
down, down (from or along), throughout, according to; κατὰ γῆν by land; κατὰ φύσιν in accordance with nature; κατ’ ἔθνη by nations; καθ᾿ἕνα one by one.
FREQUENCY RANK
20
Part of Speech
preposition
SEMANTIC GROUP
Direction
English