καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

Search Lemma
καθίστημι
DEFINITION
set down, establish; bring into a certain state, render
FREQUENCY RANK
272
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English