Fr. 67

      Αὐτὸς Ἔρως ἐδίδαξεν Ἀκόντιον, ὁππότε καλῇ

           ᾔθετο Κυδίππῃ παῖς ἐπὶ παρθενικῇ,

      τέχνην – οὐ γὰρ ὅγ' ἔσκε πολύκροτος – ὄφρα λέγο. .

           τοῦτο διὰ ζωῆς οὔνομα κουρίδιον.

5    ἦ γάρ, ἄναξ, ὁ μὲν ἦλθεν Ἰουλίδος ἡ δ' ἀπὸ Νάξου,

           Κύνθιε, τὴν Δήλῳ σὴν ἐπὶ βουφονίην,

      αἷμα τὸ μὲν γενεῆς Εὐξαντίδος, ἡ δὲ Προμήθ[ου,

           καλοὶ νησάων ἀστέρες ἀμφότεροι.

      πολλαὶ Κυδίππην ὀλ[ί]γην ἔτι μητέρες υἱοῖς

10       ἑδνῆστιν κεραῶν ᾔτεον ἀντὶ βοῶν·

      κείνης ο[]χ ἑτέρη γὰρ ἐπὶ λασίοιο γέροντος

           Σιληνοῦ νοτίην ἵκετο πιδυλίδα

      ἠοῖ εἰδομένη μάλιον ῥέθος οὐδ' Ἀριήδης

           ἐς χ]ορὸν εὑδούσης ἁβρὸν ἔθηκε πόδα·

15                             ]ήκησ[.].δ' ἔκστασις, οὔτινος αὐτῆς

                                ].ν κε.[             ]ς ἔχειν ϊ[.].ου·

                                                  ]ασιν ᾠκίσ[σα. .].

                                               ]πειπάμεν

                                                ].[.]ν ἐπιτιμ[       ]α

20                                         μ]οῦνον ἔμεν .α

                                                 ].[.]ν ὄθμασιν[

                                                                ].[  

       

Fr. 68

           μέμβλετο δ' εἰσπνήλαις ὁππότε κοῦρος ἴοι

      φωλεὸν ἠὲ λοετρόν

     

Fr. 69

      πολλοὶ καὶ φιλέοντες Ἀκόντιον ἧκαν ἔραζε

           οἰνοπόται Σικελὰς ἐκ κυλίκων λάταγας

     

Fr. 70

                                                  ἀλλ' ἀπὸ τόξου

           αὐτὸς ὁ τοξευτὴς ἄρδιν ἔχων ἑτέρου

     

Fr. 72

      ἄγραδε τῷ πάσῃσιν ἐπὶ προχάνῃσιν ἐφοίτα

     

Fr. 73

     ἀλλ’ ἐνὶ δὴ φλοιοῖσι κεκομμένα τόσσα φέροιτε

       γράμματα, Κυδίππην ὅσσ’ ἐρέουσι καλήν.

     

Fr. 74

     λιρὸς ἐγώ, τί δέ σοι τόνδ’ ἐπέθηκα φόβον;

     

Fr. 75

       ἤδη καὶ κούρῳ παρθένος εὐνάσατο,

     τέθμιον ὡς ἐκέλευε προνύμφιον ὕπνον ἰαῦσαι

       ἄρσενι τὴν τᾶλιν παιδὶ σὺν ἀμφιθαλεῖ.

    Ἥρην γάρ κοτέ φασι— κύον, κύον, ἴσχεο, λαιδρέ

5     θυμέ, σύ γ’ ἀείσῃ καὶ τά περ οὐχ ὁσίη·

     ὤναο κάρτ’ ἕνεκ’ οὔ τι θεῆς ἴδες ἱερὰ φρικτῆς,

       ἐξ ἂν ἐπεὶ καὶ τῶν ἤρυγες ἱστορίην.

     ἦ πολυιδρείη χαλεπὸν κακόν, ὅστις ἀκαρτεῖ

       γλώσσης· ὡς ἐτεὸν παῖς ὅδε μαῦλιν ἔχει.

10  ἠῷοι μὲν ἔμελλον ἐν ὕδατι θυμὸν ἀμύξειν

       οἱ βόες ὀξεῖαν δερκόμενοι δορίδα·

     δειελινὴν τὴν δ’ εἷλε κακὸς χλόος, ἦλθε δὲ νοῦσος,

       αἶγας ἐς ἀγριάδας τὴν ἀποπεμπόμεθα,

     ψευδόμενοι δ’ ἱερὴν φημίζομεν· ἣ τότ’ ἀνιγρή

15   τὴν κούρην Ἀίδεω μέχρις ἔτηξε δόμων.

     δεύτερον ἐστόρνυντο τὰ κλισμία, δεύτερον ἡ πα[

       ἑπτὰ τεταρταίῳ μῆνας ἔκαμνε πυρί.

     τὸ τρίτον ἐμνήσαντο γάμου κάτα, τὸ τρίτον αὖτ[ις

       Κυδίππην ὀλοὸς κρυμὸς ἐσῳκίσατο.

20  τέτρατον [ο]ὐκέτ’ ἔμεινε πατὴρ ἐ. . . .φ. .ο. . .[ 

       Φοῖβον· ὁ δ’ ἐννύχιον τοῦτ’ ἔπος ηὐδάσατο·

     ‘Ἀρτέμιδος τῇ παιδὶ γάμον βαρὺς ὅρκος ἐνικλᾷ·

       Λύγδαμιν οὐ γὰρ ἐμὴ τῆμος ἔκηδε κάσις 

     οὐδ’ ἐν Ἀμυκλαίῳ θρύον ἔπλεκεν οὐδ’ ἀπὸ θήρης

25   ἔκλυζεν ποταμῷ λύματα Παρθενίῳ,

     Δήλῳ δ’ ἦν ἐπίδημος, Ἀκόντιον ὁππότε σὴ παῖς

       ὤμοσεν, οὐκ ἄλλον, νυμφίον ἑξέμεναι.

     ὦ Κήυξ, ἀλλ’ ἤν με θέλῃς συμφράδμονα θέσθαι,

       . .]ν. . τελευτήσεις ὅρκια θυγατέρος·

30  ἀργύρῳ οὐ μόλιβον γὰρ Ἀκόντιον, ἀλλὰ φαεινῷ

       ἤλεκτρον χρυσῷ φημί σε μειξέμεναι.

     Κοδρείδης σύ γ’ ἄνωθεν ὁ πενθερός, αὐτὰρ ὁ Κεῖος

       γαμβρὸς Ἀρισταίου [Ζη]νὸς ἀφ’ ἱερέων 

     Ἰκμίου οἷσι μέμ[η]λεν ἐπ’ οὔρεος ἀμβώνεσσιν

35   πρηΰνειν χαλ[ε]πὴν Μαῖραν ἀνερχομένην,

     αἰτεῖσθαι τὸ δ’ ἄημα παραὶ Διὸς ᾧ τε θαμεινοί

       πλήσσονται λινέαις ὄρτυγες ἐν νεφέλαις.’

     ἦ θεός· αὐτὰρ ὁ Νάξον ἔβη πάλιν, εἴρετο δ’ αὐτήν

       κούρην, ἡ δ’ ἀν’ ἐτῶς πᾶν ἐκάλυψεν ἔπος

40  κἦν αὖ σῶς· . . . λοιπόν, Ἀκόντιε, σεῖο μετελθεῖν

       . . . . . .ηνιδιην ἐς Διονυσιάδα. 

     χἠ θεὸς εὐορκεῖτο καὶ ἥλικες αὐτίχ’ ἑταίρης

       ᾖδον ὑμηναίους οὐκ ἀναβαλλομένους.

     οὔ σε δοκέω τημοῦτος, Ἀκόντιε, νυκτὸς ἐκείνης

45   ἀντί κε, τῇ μίτρης ἥψαο παρθενίης,

     οὐ σφυρὸν Ἰφίκλειον ἐπιτρέχον ἀσταχύεσσιν

       οὐδ’ ἃ Κελαινίτης ἐκτεάτιστο Μίδης

     δέξασθαι, ψήφου δ’ ἂν ἐμῆς ἐπιμάρτυρες εἶεν

       οἵτινες οὐ χαλεποῦ νήιδές εἰσι θεοῦ.

50  ἐκ δὲ γάμου κείνοιο μέγ’ οὔνομα μέλλε νέεσθαι·

       δὴ γὰρ ἔθ’ ὑμέτερον φῦλον Ἀκοντιάδαι

     πουλύ τι καὶ περίτιμον Ἰουλίδι ναιετάουσιν,

       Κεῖε, τεὸν δ’ ἡμεῖς ἵμερον ἐκλύομεν

     τόνδε παρ’ ἀρχαίου Ξενομήδεος, ὅς ποτε πᾶσαν

55   νῆσον ἐνὶ μνήμῃ κάτθετο μυθολόγῳ,

     ἄρχμενος ὡς νύμφῃσι[ν ἐ]ναίετο Κωρυκίῃσιν,

       τὰς ἀπὸ Παρνησσοῦ λῖς ἐδίωξε μέγας,

     (Ὑδροῦσσαν τῷ καί μιν ἐφήμισαν), ὥς τε Κυρή[νης

       . . . .θυσ[.]το. . ᾤκεεν ἐν Καρύαις·

60  ]ς τέ μιν ἐννάσσαντο τέων Ἀλαλάξιος αἰεί 

       Ζεὺς ἐπὶ σαλπίγγων ἱρὰ βοῇ δέχεται

     Κᾶρες ὁμοῦ Λελέγεσσι, μετ’ οὔνομα δ’ ἄλλο βαλέσθ[αι

       Φοίβου καὶ Μελίης ἶνις ἔθηκε Κέως·

     ἐν δ’ ὕβριν θάνατόν τε κεραύνιον, ἐν δὲ γόητας

65   Τελχῖνας μακάρων τ’ οὐκ ἀλέγοντα θεῶν

     ἠλεὰ Δημώνακτα γέρων ἐνεθήκατο δέλτ[οις

       καὶ γρηῢν Μακελώ, μητέρα Δεξιθέης,

     ἃς μούνας, ὅτε νῆσον ἀνέτρεπον εἵνεκ’ ἀλ[ι]τ[ρῆς

       ὕβριος, ἀσκηθεῖς ἔλλιπον ἀθάνατοι·

70 τέσσαρας ὥς τε πόληας ὁ μὲν τείχισσε Μεγακλῆς

       Κάρθαιαν, Χρυσοῦς δ’ Εὔπ[υ]λος ἡμιθέης

     εὔκρηνον πτολίεθρον Ἰουλίδος, αὐτὰρ Ἀκαῖος

       Ποιῆσσαν Χαρίτων ἵδρυμ’ ἐυπλοκάμων,

     ἄστυρον Ἄφραστος δὲ Κορή[σ]ιον, εἶπε δέ, Κεῖε,

75   ξυγκραθέντ’ αὐταῖς ὀξὺν ἔρωτα σέθεν

     πρέσβυς ἐτητυμίῃ μεμελημένος, ἔνθεν ὁ παιδός

       μῦθος ἐς ἡμετέρην ἔδραμε Καλλιόπην.

 

  Fr. 67 Harder (= 67 Pf., = 166 Mass.)
    1-21 P.Oxy. 2211, fr. 1 recto, 10-31 [image]
      Trismegistos 59407

    7 EtGen. B s.v. Εὐξαντίδος
    8 Σ bT Il. 19, 1

  Fr. 68 Harder (= 68 Pf., = 167 Mass.) EtGen. AB s.v. εἰσπνήλης
     ὁ ἐρώμενος

  Fr. 69 Harder (= 69 Pf., = 168 Mass.) Ath. 15. 668b

  Fr. 70 Harder (= 70 Pf., = 169 Mass.) EtGen. AB α 1137 s.v.
     ἄρδις

  Fr. 72 Harder (= 72 Pf., = 171 Mass.) Σ L R and ed.Rom.
     S. Ant. 80

  Fr. 73 Harder (= 73 Pf., 172 Mass.) Σ Ε Γ Ar. Ach. 144

  Fr. 74 Harder (= 74 Pf. + Addenda 1, 501, = 173 Mass.)
    1-4 P.Oxy. 2258 B fr. 1 recto [image], Trismegistos 59424
    3 Hsch. λ 547  s.v. λειριόεντα

  Fr. 75 Harder (= 75 Pf., = 174 Mass.)
    1-41 P.Oxy. 1011, fol. I verso [image], Trismegistos 59415

    3 Σ L M R S.Ant. 629
    11-15 init. P.Oxy. 4427 [image], Trismegistos 59372
    14 Σ AR 1, 1019
    34 EtGen. AB α 613 s.v. ἄμβον
    42-77 P.Oxy. 1011, fol. 1 recto [image], Trismegistos 59415

    46 Σ Lond. D.T. 532, 2sqq
    50-58 P.Oxy. 2213, fr. 11 a-c [image], Trismegistos 59392

  One of the best-preserved fragments (of at least 140 lines), the ostensible purpose of this aition is to explain the peculiar marriage ritual wherein the bride sleeps her prenuptial night with a freeborn youth, both of whose parents were still alive. The bulk of the narrative, though, is a love story. We are indebted to Aristaenetus, a fifth-century AD grammarian, who summarized this tale in one of his so-called erotic epistles (1.10).

  Frr. 67-70 give the background on the two lovers: Acontius from Ceos and Cydippe from Naxos. The two are, predictably, the most beautiful children in their communities: Cydippe is sought as a desirable bride (frr. 67-68), while Acontius attracts many male lovers (frr. 68-69) before he is struck by Eros' arrow.  As a result,  Acontius fell in love with Cydippe after catching sight of her during a Delian festival. He tricked her into pledging herself to him by throwing an apple in her path inscribed with the words "I swear by Artemis to marry Acontius." When she read out the inscription, she was bound by her unwitting oath.

  Frr. 72-73 belong to a narrative about the lovesick Acontius, who apparently frequents the country and carves Cydippe's name in the bark of trees.

  Fr. 75 takes up the story at a time when Cydippe's father, Ceyx, has attempted to arrange a suitable marriage for her, but she became sriously ill with quartan fever before the wedding day. The third time this happened, Ceyx consulted the oracle of Apollo and was advised to marry his daughter to Acontius instead. The story of the tricking of Cydippe is told in Apollo's prophecy (22-37). Their marriage seems to have dynastic implications for the Acontidae.

  Callimachus concludes the story by claiming that his source was the Cean historian Xenomedes, and provides précis of Xenomedes' work. He mentions in passing Cyrene's son (by Apollo), who would be Aristaeus, the  recounted the death of the Telchines and Demonax, who foolishly disregarded the gods. He uses a phrase here—γέρων ἐνεθήκετο δέλτ[οις (fr. 75.66)—that returns us to the Prologue, in which Callimachus as an old man reminisces about first placing the tablets on his knees. 

  Fr. 75.72, 74: Callimachus alludes to contemporary time with the names of Iulis and its harbor, Coresus. These were important to the Ptolemies.

   

  Bibliography

  Cessi, Camillo. 1911. “L'elegia erotica ellenistica,” Acropoli 1:529-41.

  Clayman, D. 2014. "Historical contexts for two Aitia from book III: Acontius & Cydippe (frr. 67-75 Pf.) and Phrygius and Pieria (frr. 80-83 Pf.)." In Hellenistic Poetry in Context. Hellenistica Groningana 20, edited by M. A. Harder, R. F. Regtuit, and G. C. Wakker, 85-102.  Leuven: Peeters.

  Harder, M. Annette. 1993. ‘Thanks to Aristaenetus…’ In Polyphonia Byzantina: Studies in honour of Willem J. Aerts (Mediaevalia Groningana 13), edited by Hero Hokwerda, Edmé R. Smits and Marinus M. Woesthuis, 3-13. Groningen: Forsten. 

  Lang, Philippa. 2009. 'Goats and the sacred disease in Callimachus' Acontius and Cydippe.' Classical Philology 104:85-90.

  Rynearson, Nicholas. 2009. 'A Callimachean Case of Lovesickness: Magic, Disease and Desire in Aetia frr. 67-75 Pf.' American Journal of Philology 130:341-65.

  Sánchez Ortiz de Landaluce, Manuel. 1996. ‘El aition “Acontio y Cidipa” de Calímaco (frs. 67-75 Pf.): hipótesis de reconstrucción.’ Excerpta Philologica 6:53-67.

  Fr. 67

  Ἔρως, -ωτος, ὁ: love; the god of love

  Ἀκόντιος -ου, ὁ: Acontius, a young man from Ceos

  Κυδίππη -ης, ἡ: Cydippe, a young girl  from Naxos

  παρθενικός -ή -όν: of or for a maiden (παρθένος)

  αἴθω: to light up, kindle, burn; ᾔθετο, imperf ind mid-pass 3rd sg

  πολύκροτος -ον: sly, cunning, wily

  ὄφρα: that, in order that, to the end that

  ζωή -ῆς, ἡ: life

  κουρίδιος -α -ον: wedded, lawful; relating to a bridegroom

  ἄναξ ἄνακτος, ὁ: lord, master; epithet of Apollo

  Ἰουλίς -ίδος, ἡ: Ioulis, a city on the island of Ceos 5

  Νάξος, -ου, ἡ: Naxos, the largest of the Cycladic islands

  Κύνθιος -ου, ὁ: Cynthius, an epithet of Apollo who was aid to be born on Mt. Cynthus on Delos

  Δῆλος -ου, ἡ: Delos, an island of the Cyclades, the mythological birthplace of Apollo and Artemis 

  βουφονίη -ης, ἡ: sacrifice of oxen

  γενεή Ion. for γενεά -ᾶς, ἡ: race, stock, family, offspring

  Εὐξαντίς -ίδος, η: daughter or descendant of Euxantius

  Πρόμηθος -ου, ὁ: Promethus, son of the Athenian king Codrus.  He fled to Naxos after killing his brother.

  ἀστήρ -έρος, ὁ: star

  ἑδνήστις, ἡ: paid-for-bride, a woman whose suitor pays a bride price for her hand in marriage

  κεραός -ά -όν: horned, having horns 10

  αἰτέω: ask for (+ acc. of person, and acc. of thing or inf.)

  λάσιος -η -ον: hairy, shaggy

  Σῑληνός -ου, ὁ: Silenus, companion of Dionysus, father of the Satyrs

  νότιος -α -ον: wet, damp, moist, watery

  ἱκνέομαι: come

  πιδυλίς -ίδος, ἡ: spring, perhaps a spring which flows from a rock

  ἠώς ἠοῦς, ἡ: dawn, morning, day

  εἴδομαι: appear; look like, resemble (+ dat.)

  μάλιον: Ion. for μᾶλλον

  ῥέθος -εος, τό: face, countenance

  εὕδω: sleep

  ἁβρός -ά -όν: graceful, delicate, pretty, luxurious 

  Fr. 68

  μέλω: (poet.) be a concern to (+ dat. of person); (poet.) take care of, care for (+ gen.); μέμβλετο is Ep. plperf. mid.-pass. 3 sg

  εἰσπνήλας -ου, ὁ: a lover

  κοῦρος -ου, ὁ: boy, young man

  φωλεός -ου, ὁ: den, lair; school

  ἠέ: Ep. for ἤ

  λοετρόν -οῦ, τό: bath

  Fr. 69

  ἔραζε: to the ground

  οἰνοπότης -ου, ὁ: wine-drinkers

  κύλιξ -ικος, ἡ: cup, wine cup

  λάταξ -αγος, ἡ: the drops of wine in the bottom of the cup which were thrown into a basin with a splash; lees, dregs

  Σικελός -ή -όν: of or from Sicily, a Sicilian

  Fr. 70

  τόξον -ου, τό: bow

  τοξευτής -οῦ, ὁ: bowman, archer

  ἄρδις -ιος, ἡ: the point of an arrow

  Fr. 72

  ἄγραδε: (poet. for ἀγρόνδε) to the country

  πάσῃσιν Ep. and Ion. for πάσαις > πᾶς, πᾶσα, πᾶν

  προχάνη -ης, ἡ: pretext

  φοιτάω: go to and fro, up and down, to stalk

  Fr. 73

  φλοιός -ου, ὁ: bark

  κόπτω κόψω ἔκοψα κέκοφα κέκομμαι: cut, strike, chop, beat

  τόσσος -η -ον: Ep. for τόσος: as many; τόσος … ὄσος, as many … as

  Fr. 74

  λιρός -ά -όν: bold, shameless, lewd

  ἐπιτίθημι: lay, put or place upon; add to

  Fr. 75

  εὐνάζω  -άσω ηὔνᾰσα or εὔνασα: put to bed; (mid., of sexual intercourse) lie with (+ dat.)

  τέθμιος -α -ον: (Dor. and Ep. of θέσμιος) fixed, settled, lawful; law, custom

  προνύμφιος -ον: pre-nuptial

  ὕπνος -ου, ὁ: sleep, slumber

  ἰαύω: sleep, pass the night

  ἄρσην -ενος, ὁ: male

  τᾶλις -ιδος, ἡ: marriageable maiden, bride

  ἀμφιθαλής -ές: blooming on both sides (of children who have both parents alive)

  ἴσχω: to hold, check, restrain

  λαιδρός -ά -όν: bold, impudent

  ἀείδω: to sing 5

  ὅσιος -α -ον: hallowed, sanctioned, permitted by divine law

  ὀνίνημι: profit, benefit, help; (mid.) have profit or advantage; be lucky; ὤναο is imperf ind mid-pass 2nd sg [epic]

  κάρτα: (adv.) very, extremely

  ἱερός -ά -όν: holy, consecrated; (subst.) sacred objects or rites; the mysteries of Demeter

  φρικτός -ή -όν: to be shuddered at, awful, horrible

  ἐξερεύγομαι: belch out, disgorge; blurt out

  ἱστορία -ας, ἡ: story

  πολυϊδρεία -ας, ἡ: much knowledge, wisdom

  ἀκαρτέω: not master, not have control of, + gen. (Ion. for ἀκρατέω)

  ἐτεός -ά -όν: true, genuine; in truth

  μαῦλις -ιδος, ἡ: knife

  ἠῷος -α -ον: (adj.) at break of day, of the dawn (dat. ἠῷοι) 10

  ἀμύσσω: to scratch, tear, wound, lacerate

  δέρκομαι: to see clearly, see

  δορίς -ίδος, ἡ: sacrificial knife

  δειελινός -ή -όν: at evening

  χλόος -η -ον: greenish-yellow color; pallor

  νοῦσος: Ep. and Ion. of νόσος, -ου, ἡ

  αἴξ αἰγός, ὁ/ἡ: goat

  ἀγριάς -άδος: (fem. adj.) wild

  ἀποπέμπω: send off

  φημίζω: utter, call, name

  ψεύδω: lie; (pass.) be deceived or mistaken

  ἀνιγρός -ά -όν: grevious

  μέχρι: as far as, even to15

  τήκω: to melt, melt down; (metaph.) waste away

  δόμος -ου , ὁ: house, part of a house

  Ἅιδης Ἀίδεω, ὁ: Hades, god of the underworld

  στόρνυμι: spread

  κλισμίον -ου, τό: a place for lying down, couch; marriage bed (= κλισία -ας, ἡ)

  τεταρταῖος -α -ον: on the fourth day, quartan; τ. πυρί, = a quartan fever

  μείς μηνός, ὁ: month

  κάμνω: work, toil, be hard-pressed, be sick

  μνάομαι: be mindful of, turn one's mind to

  ὀλοός -ή -όν: destructive, deadly

  κρυμός -οῦ, ὁ: icy cold, frost, chill

  εἰσοικίζω: bring in as a settler; (mid. and pass.) establish oneself or be established in

  Φοῖβος -ου, ὁ: Phoebus (an epithet of Apollo)

  ἐννύχιος -α -ον: in the night, by night, nightly 21

  αὐδάω: utter sounds, speak

  Ἄρτεμις -ιδος, ἡ: Artemis, daughter of Leto and Zeus

  γάμος -ου, ὁ: wedding, wedding feast; marriage

  ὅρκος -ου, ὁ: oath

  ἐνικλάω: break off, frustrate

  Λύγδαμις -μεως, ὁ: Lygdamis, king of the Cimmerians; he burned or threatened to burn Artemis' temple at Ephesus when he invaded Ionia and Lydia in the 7th cent. BCE.

  τῆμος: then, thereupon

  κήδω: trouble, distress, vex

  κάσις -ιος, ὁ/ἡ: brother, sister

  Ἀμυκλαῖον -ου, τό: the temple of Apollo at Amyclae

  θρύον -ου, τό: reed, rush

  πλέκω: to plait, twine, twist, weave, braid

  θήρη -ης, ἡ: a hunt, the chase (Ion. for θήρα -ας, ἡ)

  κλύζω: wash, cleanse 25

  λῦμα -ατος, τό: dirt

  Παρθένιος -ου, ὁ: Parthenius, a river in Paphlagonia

  ἐπίδημος -ον: (adj.) at home

  ὄμνυμι: swear; swear to, swear by; swear that (+ inf.)

  νυμφίος -ου, ὁ: bridegroom

  ἑξέμεναι: Epic future active infinitive of ἔχω

  συμφράδμων -ονος, ὁ/ἡ: a counselor

  τελευτάω: finish, die, fulfill

  ὅρκιον, -ου, τό: an oath

  ἄργυρος -ου, ὁ: silver 30

  μόλιβος -ου, ὁ: lead

  φᾰεινός -ή -όν: shining, radiant

  ἤλεκτρον -ου, τό: amber; electrum, an alloy of gold and silver

  χρυσός -οῦ, ὁ: gold

  Κοδρείδης -ου, ὁ: son or descendant of Codrus

  ἄνωθεν: from above, from the beginning, by descent

  πενθερός -οῦ, ὁ: father-in-law

  αὐτάρ: but, besides, more over

  Κεῖος -ου, ὁ: a Cean, a person from Ceos; Acontius

  γαμβρός -οῦ, ὁ: any one connected by marriage, son-in-law

  ἱερεύς -έως, ὁ: priest, sacrificer, diviner

  Ἀρισταῖος -ου, ὁ: Aristaeus, an epithet of both Apollo and Zeus

  Ζεύς, gen. Διός or Ζηνός, dat. Διί or Ζηνί, acc. Δία or Ζῆνα: Zeus

  Ἰκμίος -ου: Icmian, an epithet of Zeus

  μέλω μελήσω ἐμέλησα, Ep. and Lyr. pf. μέμηλα: (3 sing. impers. + dat. + infin.) it is an object of care or thought for x to do y

  ἄμβων -ωνος, ὁ: crest

  πρηΰνω: make soft, mild, soothe (= πραύνω) 35

  Μαῖρα -ας, ἡ: Maera, the Dog-Star, i.e., Sirius in the constellation Canis Major; its rising marked the beginning of summer for the Greeks. It was believed to bring fevers and destroy crops.

  ἀνέρχομαι: go up, come up, rise

  Ζεύς, gen. Διός or Ζηνός, dat. Διί or Ζηνί, acc. Δία or Ζῆνα: Zeus

  ἄημα -ατος, τό: blast, wind

  παραί: = παρά

  θαμεινός -ή -όν: crowded, frequent, numerous (= θαμινός, -ά, -όν)

  πλήσσω: strike with terror; drive

  λίνεος -α -ον: of flax or linen

  ὄρτυξ -υγος, ὁ: the quail

  νεφέλη -ης, ἡ: a cloud, mass of clouds; fine bird-net

  ἀνακαλύπτω, aor. ἀνεκάλυψα: uncover; reveal

  ἐτεός -ά -όν: true, genuine; (adv.) ἐτῶς, truly

  κἦν: καὶ ἦν

  σῶς σῶς σῶν: (adj.) safe and sound, alive and well

  μετέρχομαι: come or go among 40

  ηνιδιην probably = τὴν ἰδίην though the noun it is modifying is uncertain.

  Διονυσιάς-άδος: (fem. adj.) of Dionysus, here referring to the island Naxos

  χἠ: καὶ ἡ

  εὐορκέω: swear truly, take a true oath, keep one's oath by

  ἧλιξ -ικος, ὁ/ἡ: companions of the same age

  ἀείδω: to sing; impf. ᾖδον

  ὑμέναιος -ου, ὁ: wedding or bridal song

  ἀναβάλλω: throw up; (mid.) put off, delay

  τημοῦτος: then, thereupon (= τῆμος)

  μίτρη -ης, ἡ: a belt or girdle (Ep. and Ion. of μίτρα -ας, ἡ) 45

  ἅπτω ἅψω ἥψα: fasten; (middle) grasp, touch, take hold of; ἥψαο, aor ind mid 2nd sg [epic]

  σφυρόν -οῦ, τό: the ankle

  Ἰφίκλειος -α -ον: (adj.) of Iphicles, the son of Phylacus, a famous runner mentioned by Homer and Hesiod

  ἐπιτρέχω: run upon

  ἄσταχυς -υος, ὁ: ear of wheat

  κτεατίζω: to get, gain, win; ἐκτεάτιστο is 3rd singular pluperfect indicative middle

  Κελαινίτης -ου, ὁ: from Celaenae, an ancient city in Phrygia

  Μίδης -εω, ὁ: Midas, legendary king of Phrygia who was known for his wealth (Ion. of Μίδας, -ου or -α, ὁ)

  ψῆφος -ου, ἡ: vote, judgement, opnion

  ἐπιμάρτυς -υρος, ὁ: witness (= ἐπιμάρτυρος -ου, ὁ)

  νῆις -ιδος: (adj.) unpracticed, ignorant, unknowing

  νέομαι: go, come, go back 50

  φῦλον -ου, τό: race, tribe, class

  περίτιμος -ον: much honored, much revered (= πολύτιμος)

  ναιετάω: to dwell

  ἵμερος -ου, ὁ: longing, desire, love

  κλύω: hear

  ἀρχαῖος -α -ον: ancient, old

  νῆσος νήσου, ἡ: island 55

  μνήμη -ης, ἡ: a remembrance, memory, record

  κατατίθημι: place, put or lay down

  μυθολόγος -ον: mythological, narrative

  ναίω: to dwell, abide

  Κωρύκιος -α -ον: Corycian, epithet of the nymphs who lived in a cave on Mt. Parnassus

  Παρνησσός -οῦ, ὁ: Mt. Parnassus, a mountain in central Greece near Delphi, sacred to Apollo (Ion. for Παρνασσός)

  λίς, ὁ: lion (mostly used in the nominative; Ep. of λέων, -οντος, ὁ)

  Ὑδροῦσσα -ας, ἡ: Hydroussa, an ancient name for Ceos

  Κυρήνη -ης, ἡ: Cyrene, a Greek city in Libya

  Καρύαι -ῶν, αἱ: Caryae, a place in Laconia with a famous temple of Artemis

  Ἀλαλάξιος -ου, ὁ: Alalaxios, epithet of Zeus as a war god, also used of Ares 60

  σάλπιγξ -ιγγος, ἡ: a war trumpet

  ἱερά -ῶν, τά: sacrificial offerings, victims (Ion. ἱρά)

  βοή -ῆς, ἡ: loud cry, shout; the sound of musical instruments

  Κάρ, gen. Κᾱρός, pl. Κᾶρες: Carian, someone from Caria in Asia Minor

  ὁμοῦ: together; (+ dat.) together with, along with

  Λέλεγες -ων, οἱ: Leleges, a tribe on the southwest coast of Asia Minor

  μεταβάλλω: change, alter

  Μελίη -ης, ἡ: Melia, a common name for tree nymphs (Ep. for Μελία -ας, ἡ)

  ἶνις, ὁ: son (indecl.)

  ὕβρις -εως, ἡ: insolence

  κεραύνιος -α -ον: of or by a thunderbolt

  γόης -ητος, ὁ: one who howls out enchantments, sorcerer

  Τελχίν -ῖνος, ὁ: a Telchine, one of the Telchines; first inhabitants of Crete, first workers of metal 65

  μάκαρ, gen. -αρος: (adj.) blessed, happy

  ἀλέγω: to trouble oneself, have a care for, pay attention to (+ gen.)

  ἠλεός -ή -όν: distraught, crazed; (neuter plural as adv.) foolishly

  Δημώναξ -ακτος, ὁ: Demonax, a king of the Telchines

  ἐντίθημι: to put in

  δέλτος -ου, ἡ: writing tablet

  γρηῦς γρηός, ἡ: οld woman (Ion. for γραῦς γρᾱός, ἡ)

  Μακελώ -ώνης(?), ἡ: Macelo, prob. Demonax's wife

  Δεξιθέη -ης, ἡ: Dexithea (Ep. for Δεξιθέα -ας, ἡ)

  ἀνατρέπω: overturn, upset, overthrow, ruin

  εἵνεκα: Ep., Ion., and poet. of ἕνεκα

  ἀλιτρός -όν: sinful, sinning

  ἀσκηθής -ές: unhurt, unharmed, unscathed

  τειχίζω: to build 70

  Μεγακλῆς -έους, ὁ: Megacles

  Κάρθαια -ᾱς, ἡ: Carthaea, a town on Ceos

  Χρυσώ -οῦς, ἡ: Chryso

  Εὔπυλος -ου, ὁ: Eupylus

  ἡμιθέα -ας, ἡ: demi-goddess

  εὔκρηνος -ον: well-watered, well-supplied with fountains

  πτολίεθρον -ου, τό: town, city, citadel

  Ἀκαῖος -ου(?), ὁ: Acaeus (this name is not attested elsewhere)

  Ποιῆσσα or Ποιήεσσα -ας, ἡ: Poeessa, a town on Ceos

  Χάριτες Χαρίτων, αἱ: the Graces, handmaids of Aphrodite

  ἵδρυμα -ατος, τό: establishment, foundation; temple, shrine

  εὐπλόκαμος -ον: with beautiful tresses, fair-haired

  ἄστυρον -ου, τό: a small town (dim. of ἄστυ)

  Ἄφραστος -ου, ὁ: Aphrastus

  Κορήσιος or Κορησσός -ου, ἡ: Coresus, the harbor of Iulis

  συγκεράννυμι: mix together, comingle 75

  ἔρως ἔρωτος, ὁ: love

  πρέσβυς -εως, ὁ: old man; elder; ambassador

  ἐτητυμία -ας, ἡ: truth

  μέλω: (poet.) be a concern to (+ dat. of person); (poet.) take care of, care for (+ gen. or dat.)

  τρέχω, fut. δραμοῦμαι or θρέξομαι, aor. ἔδραμον or ἔθρεξα: to run; move quickly

  Καλλῐόπη -ης, ἡ: Calliope, the beautiful-voiced, name of the Epic Muse; ἡμετέρη Κ. my Muse, i.e., my poetry

  Fr. 75a Harder (=Diegesis Z 1-7 p.71 Pf.) P.Mil.Vogl. I 18 col. Z 1-7 [image], Trismegistos 59371

      ]ς παρθένου ἐκ

      Κυδί]ππης μήλῳ καλ-

         λίστῳ . . . . . . . . . .‘μὰ τὴ]ν Ἄρτεμιν, Ἀκον-

         τίῳ γαμοῦμαι’ . . . . . . . .].σενηδεηδε

  5                                       ]νετο• ὡς δε.ε

    ]ηθει[. . .]ιν. .ρω

      ].γαμ[

         (about 35 verses missing)

   

  ...I swear to Artemis that I shall marry Acontius...

  Fr. 67

  Eros himself instructed Acontius in the art (of love),  

  when the boy burned for the beautiful maiden Cydippe— 

  for Acontius was not very cunning—so he could (win)

  the title of husband all through his life.

  He came, o lord of Cynthos, from Ioulis and she from Naxos5

  to attend your sacrifice of oxen at Delos,

  he sprung from the family of Euxantius, she of Promethus,

  both of them shining stars among the islanders.

  Many mothers prayed that little Cydippe 

  would a bride for their sons, to be paid for with dowry of horned oxen.10

  For no other girl went to the watery spring of hairy old

  Silenus with a face more like the dawn,

  nor did [another girl] put down her graceful feet

  in the dance for the sleeping Ariadne...


  Fr. 68

  and the boy was noticed by lovers when he would go

  to school or to the bath

   

  Fr. 69

  and of those loving Acontius, many wine-drinkers threw to the ground

  the dregs from their cups in the Sicilian manner.

   

  Fr. 70

  but, from the bow of another,

  the archer himself feeling the arrow's point

   

  Fr. 72

  therefore he went to the countryside on all pretexts

   

  Fr. 73

  but you may bear so many letters, cut into your bark,

  as will tell that Cydippe is beautiful

   

  Fr. 74

  shameless I, why did I place on you this fear?

   

  Fr. 75

  and already the girl had slept with a boy,

  as there was a law that ordered the bride to lie before

  the wedding with a male child who has both parents living.

  For they say that once upon a time Hera—dog, dog, restrain yourself, impudent

  soul. You will sing even what is against divine law to sing; you are5

  very lucky that you did not see the rites of the dread goddess,

  because otherwise you would have blurted out that information too.

  Much knowledge is truly a difficult evil for whoever does not have

  command of his tongue: this man, in truth, is a child with a knife.

  At break of (the next) day the oxen were going to rage 10 

  seeing the sharp sacrificial knife in the water;

  but in the evening an evil pallor seized her, and the illness (epilepsy)

  came which we send off to the wild goats (as a magical treatment)

  and mistakenly call "holy"; that grievous illness wasted

  away the girl even to the doors of the house of Hades.15

  A second time the marriage bed was spread; a second time

  the girl was sick for seven months with a quartan fever.

  A third time they turned their thoughts to marriage; a third

  time again a deadly chill settled on Cydippe.

  Her father did not wait a fourth time...20

  Phoebus; and (Apollo) spoke this word at night;

  "A heavy oath sworn to Artemis frustrates the marriage for your child;

  for my sister was not troubling Lygdamis then,

  nor was she plaiting rushes in the temple at Amyclae,

  nor washing off the dirt after the hunt in the river Parthenius,25

  but she was at home on Delos when your daughter swore

  to have Acontius—no other—as her bridegroom.

  But, Ceyx, if you wish to make me your counsellor

  ... you will fulfill your daughter's oath;

  for I tell you, in the person of Acontius you will not be mixing lead with silver30

  but electrum with shining gold.

  You, the father of the bride, are a descendant of Codrus; he, the Cean

  bridegroom, springs from the priests of Zeus Aristaeus the Icmian,

  whose job it is to placate difficult Maera

  on the mountain tops when she rises35

  and to ask from Zeus the wind by which

  numerous quails are driven into the linen nets."

  So spoke the god. Her father then went back to Naxos and asked

  the girl herself, and she revealed the whole story truthfully

  and was well again. And the rest, Acontius, it was your task40

  ... to go to Dionysus' island [to fetch your wife?].

  And the oath by the goddess was kept, and at once the girl's

  friends of like age sang the wedding songs without delay.

  I do not think, Acontius, that you would have

  traded that night in which you touched her maiden's girdle,45

  not for the ankle of Iphicles who ran on the ears of corn,

  nor for the possessions of Midas of Celaenae.

  Witnesses of my judgement will be 

  all those who are not ignorant of the stern god.

  From this marriage a great name was destined to come,50

  for your tribe, the Acontiads,

  still dwells widely and is much honored in Iulis.

  Cean, we heard about this love of yours

  from ancient Xenomedes, who once set down

  a complete mythological history of the island,55

  beginning with how it was inhabited by the Corycian nymphs,

  whom a big lion chased from Mt. Parnassus

  (and therefore they called it Hydroussa); and how Cyrene's

  ...lived in Caryae;

  and how the people settled on it whose offerings Zeus60

  Alalaxios always accepts at the sound of the trumpets—

  the Carians together with the Leleges; and how Ceos,

  the son of Phoebus and Melia, caused it to change its name.

  In his tablets the old man put hubris and death by thunderbolt— 

  those sorcerers, the Telchines and Demonax, who65

  foolishly did not care about the blessed gods;

  and the old woman Macelo, the mother of Dexithea,

  the only ones whom the gods left unscathed, when they overthrew

  the island because of its sinful hubris. 

  And (he told) how, of the four towns, Megacles built Carthaea,70

  while Eupylus, the son of Chryso the demi-goddess,

  built the well-watered city of Iulis, and Acaeus built

  Poeessa, the shrine of the fairhaired Charites,

  and Aphrastus built the town of Coresus; and he told, Cean,

  amongst these matters, about your passionate love, 75

  the old man dedicated to the truth, and from there the

  story of the boy made its way into our poetry.

  Article Nav

  Suggested Citation

  Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8.https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-3/acontius-and-cydippe