Fr. 24

      σκῶλος ἐπεί μιν ἔτυψε ποδὸς θέναρ· αὐτὰρ ὁ πείνῃ

           θυμαίνων λάχνην στήθεος εἷλκε σέθεν 

      δραξάμενος· τὶν δ' ὦνα γέλως ἀνεμίσγετο λύπῃ,

           εἰσόκε τοι τρίπολον νειὸν ἀνερχομένῳ

5    ὠμογέρων ἔτι πουλὺς ἀνὴρ ἀβόλησε βοωτέων

           Θει]οδάμας· δεκάπ[ο]υν δ' εἶχεν ἄκαιναν ὅγε,

      ἀμφότερον κέντρον τε βοῶν καὶ μέτρον ἀρούρης·

           . . .]. . . ου ξείνων χαῖρε [. . . . . .]μενων

      . . . . .]η μέγ' ἀρητὲ προσ[. . . . . .]ς, αἶψα δ', ἄνωγα,

10       εἴ τι κα]τωμαδίης οὐλάδ[ος ἐστὶ]ν ἔσω

      τόσσο]ν ὅσον τ' ἀπὸ πα[ιδὶ κακὴν β]ούπειναν ἐλά[σσαι,

           δός μοι]· καὶ φιλίης [μνήσομ' ἀεὶ δό]σιος.’

      αὐτὰρ ὅ]γ' ἀγρεῖον κ[αὶ ἀμείλιχον ἐξ]εγέλασσε

                    ].ε . . . . . . .[                     ]τε βοῶν

15                                                   ].ε ταῦροι

                                                       ]ος·  

      οἵ κεν βρωσείοντες ἐμὸν παρίωσιν ἄροτρον 

                                                       ].ων 

                                                     Λέπαργε

       .             .             .            .            .

20  ἔκλυε ‹-›, τῶν μηδὲν ἐμοὺς δι' ὀδόντας ὀλίσθοι,

           Πηλεύς

       .             .             .            .            .

                 ἀδάμας 

 

Fr. 25

      δειλαίοις Ἀσινεῦσιν ἐπὶ τριπτῆρος †ἁπάσας†

 

  Fr. 24 Harder (= 24 Pf., 26 Mass.)
    1-22 P. Berol. 11629 B verso [image], Trismegistos 98082
    7 Σ AR 3, 1323b
    17 Apollon. Lex. 125, 34 sqq.
    20-21 Σ BD Pi. N. 5, 25b

  Fr. 25 Harder (= 25 Pf., = 27 Mass.) EtGen. AB α 1272

  This aition is a doublet of the previous one about Heracles and the Lindian peasant. Now in the area of Trachis, Heracles was in need of food for his son (named Hyllus). Heracles approached the old man Thiodamas, who was plowing, and asked him for some. Thiodamas refused and Heracles killed him. Afterward, Heracles assumed the guardianship of Thiodamas' son (named Hylas). The story is also in Apollonius' Argonautica (1.1211–19), where Hylas is stolen away by water nymphs and Heracles, in distress, leaves the expedition of the Argonauts to search for him.

   

  Bibliography

  Barigazzi, Adelmo. 1976. ‘Eracle e Tiodamante in Callimaco e Apollonio Rodio.’ Prometheus 2:227-38.

  Fr. 24

  σκῶλος -ου, ὁ: a pointed stake, thorn

  τύπτω: strike, beat

  θέναρ -αρος, τό: sole of the foot

  πείνη -ης, ἡ: hunger, famine

  θυμαίνω: to rage, to be angry

  λάχνη -ης ἡ: soft hair, down

  στῆθος -εος τὸ: the breast, chest (of both sexes)

  ἕλκω ἕλξω εἵλκυσα: pull, drag

  σέθεν = σου (Homeric and lyric)

  δράσσομαι δράξομαι ἐδραξάμην: to grasp

  τίν: dat. or acc. of σύ (Doric)

  ὦνα: poet. contr. for ὦ ἄνα > ὦ ἄναξ

  ἄναξ ἄνακτος ὁ: lord, master

  γέλως γέλωτος, ὁ: laughter

  ἀναμίγνυμι or ἀναμίσγω: mix up, mix together

  λύπη -ης, ἡ: pain, grief

  εἰσόκε: until

  τοι = σοι (dat. after ἀβόλησε)

  τρίπολος -ον: thrice-plowed, thrice turned up

  νειός -οῦ ἡ: new land, i.e., land ploughed up anew after being left fallow, fallow-land (Il.); νειὸς τρίπολος a thrice-ploughed fallow

  ἀνέρχομαι, aor.  -ήλυθον or -ῆλθον: traverse (+ acc.)

  ὠμογέρων -οντος, ὁ: an active old man, a man in early old age 5

  ἀβολέω: το meet, encounter  (= ἀντιβολέω)

  βοωτέω: to plow

  δεκάπους, δεκάπουν: ten feet long

  ἄκαινα -ης, ἡ: a thorn, goad

  ὅγε (ὅ γε): the demonstr. ὅ, ἥ, τό intensified, and yet often employed where we should not only expect no emphasis, but not even any pronoun at all, as in the second of two alternatives, Il. 3.409, Il. 12.240, Od. 2.327. ὅ γε serves, however, to keep before the mind a person once mentioned (and perhaps returned to after an interruption), thus usually the very opp. of ὃ δέ, which introduces a new person in antithesis. (Authenrieth)

  κέντρον -ου, τό: any sharp point, a goad

  ἄρουρα -ης, ἡ: tilled or arable land, ground

  ἀρητός -ον: (adj.) wished-for

  αἶψα: quickly, suddenly

  ἄνωγα: (old Ep. pf. with pres. sense) I command, order (esp. of kings and masters); (also of equals and inferiors) I advise, urge

  κατωμάδιος -α -ον: from the shoulder, worn on the shoulder 10

  οὐλάς, gen. οὐλάδος > οὖλος -η -ον: “wooly,” evidently referring to a pouch or bag of some sort

  ἔσω: to the interior, inside

  τόσσος -η -ον:  so much, so great (Ep. of τόσος)

  βούπεινα -ας, ἡ: hunger 

  δόσις -εως, ἡ: giving, gift, largesse

  αὐτάρ: but, besides, moreover

  ἀγρεῖος -α -ον: of the field or country; boorish

  ἀμείλιχος -ον: implacable, relentless

  ἐκγελάω: laugh out, laugh loud (Ep. aor. ἐξεγέλασσα h.Merc. 389, Theoc. 4.37)

  ταῦρος -ου, ὁ: bull 15

  βρωσείω: to be hungry

  παρίωσιν > πάρειμι (εἶμι ibo): go past (pres subj act 3rd pl)

  ἄροτρον -ου, τό: a plough

           .            .            .              .            .

  ὀδούς -όντος, ὁ: tooth 20

  ὀλισθάνω: to slip

   

  Fr. 25

  δείλαιος -α -ον: wretched, sorry

  τριπτήρ -ῆρος, ὁ: pestle

  Ἀσῐνεῖς -έων, οἱ: inhabitants of Asine in the Argolid

  Fr. 24

  because a thorn stung the sole of his foot; but he,

  mad with hunger, pulled the hair from your chest

  grasping it; and your laughter, lord, was mixed with pain,

  until Thiodamas, still a mighty man in early old age, 

  while ploughing, met you crossing the thrice-turned fallow 5

  land; and a he had a ten-foot stick which was

  both a goad for oxen and a measure for the field

         .           .           .           .           .             . 

   . . . greatly prayed for . . . but quickly, I bid (you),

  if inside the bag on your shoulder there is 10

  so much as to drive evil hunger away from my child

  [give it to me]; and  I will [always remember] your friendly gift.

  But he laughed in a boorish and [implacable] way

        .           .           .           .           .             . 

  . . . whoever goes hungry past my plow 17

  . . . Lepargus

        .           .           .           .           .             . 

  Peleus <. . .> heard, of which may none slip through my teeth...20

   

  Fr. 25

  for the wretched Asineans...

  Article Nav

  Suggested Citation

  Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8.https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-1/thiodamas-dryopian