Fr. 7c

      κῶς δέ, θεαί, . .[. . .] μὲν ἀνὴρ Ἀναφαῖος ἐπ' αἰσ[χροῖς

         ἡ δ' ἐπὶ δυ[σφήμοις] Λίνδος ἄγει θυσίην,  

      η.[. .] τηνε.[. . . . . τ]ὸν Ἡρακλῆα σεβίζῃ;

           . . . επικ.[. . . .]ως ἤρχετο Καλλιόπη·

5   ’Αἰγλήτην Ἀνάφην τε, Λακωνίδι γείτονα Θήρῃ,

      π]ρῶτ[ον ἐνὶ μ]νήμῃ κάτθεο καὶ Μινύας, 

     ἄρχμενος ὡς ἥρωες ἀπ' Αἰήταο Κυταίου

       αὖτις ἐς ἀρχαίην ἔπλεον Αἱμονίην

                           ]εν, ὁ δ' ὡς ἴδεν ἔργα θυγατρ[ός

10                                       ] ἔλεξε τάδε· 

                     ]κα[. .]. ἔθνος Ἰήονες αλλα μενε. . .[  

                            ] πάντα δ' ἀνατράπελα

      σο. . .[                      ποιήσαντό με φόρτον,

          σου[             ].ν ὅ σφε φέρει

15    αὔτανδ[ρον                       ] Ἥλιος ἴστω

         καὶ Φᾶσις [ποταμῶν ἡμε]τέρων βασιλεύς

 

Fr. 10

      μαστύος ἀλλ' ὅτ' ἔκαμνον ἀλητύι

 

Fr. 11

      οἱ μὲν ἐπ' Ἰλλυρικοῖο πόρου σχάσσαντες ἐρετμά

           λᾶα πάρα ξανθῆς Ἁρμονίης ὄφιος

5    ἄστυρον ἐκτίσσαντο, τό μεν ‘Φυγάδωνά’ κ' ἐνίσποι  

          Γραικός, ἀτὰρ κείνων γλῶσσ' ὀνόμηνε ‘Πόλας’.

      οἱ δ[

 

Fr. 12

      Φαιήκων ἐγένον[τ]ο . . [

           ἑσμὸν ἄγων ἑτέροις ι.[.] . . . . .[

      ἔκτισε Κερκ[υ]ραῖον ἐδέθλιον, ἔνθ[εν ἀν' αὖτις

5       στάντες Ἀμαντίνην ὤικισαν Ὠρικίην. 

      καὶ τὰ μὲν ὣς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι

 

Fr. 15

     ἀμφίδυμος Φαίηξ 

 

Fr. 17

      ε.[

           τω. . [.].[.]δε[

      τείρεα δεκρ[

           ἀπταίστου[  

5    οὐ μέν θην[

           ἀλλ' ἐς ἀδελ[φει-

      φ.[. .].[

           ἔνθ' ὁ μὲν ἠδμώλει πῆ[ι. . . . . . . . .]ωι

      Τῖφυς ἄγοι πομπ[. . . . . . . . . .]λετο Νωναρκίνη

10       Καλλιστ[ὼ λιβά]δων ἄβροχος Ὠκεαν[οῦ

      ἔδδεισα[ν 

            . .τετιτ[

      ἀλλατι. .[

           χεὶρ Πολυδευκείη

 15  . . .].μο.[

           ]μβλυν[

      εἰρ]εσίην[

 

Fr. 18

                      ]τε . τ[                 Τυ]νδαρίδαι

                        ].μνησ[                 ]ς Δία πρῶτον ἵκ[ο]ντο  

                                   ].  ἄλλους ητεσαν ἀ[θ]ανάτους

                       ἀοσ]σητῆρας ἐυστείρ[. . . .]. ελέ[.]ο.[.]·

5         ἀλλ' ὅγ' ἀνι]άζων ὃν κέαρ Αἰσονίδης

      σοὶ χέρας ἠέρ]ταζεν, Ἱήιε, πολλὰ δ' ἀπείλει

           ἐς Πυθὼ πέ]μψειν, πολλὰ δ' ἐς Ὀρτυγίην,

      εἴ κεν ἀμιχθαλόεσσαν ἀπ' ἠέρα νηὸς ἐλάσσῃς·

                         ]. ὅτι σήν, Φοῖβε, κατ' αἰσιμίην  

10       πείσματ'] ἔλυσαν ἐκ[λ]ηρώσαντό τ' ἐρετμά 

                                  ]. πικρὸν ἔκοψαν ὕδωρ·

                                     ]. . ἐπώνυμον Ἐμβασίοιο

                                                   ]. . . εν. . Παγασαῖς

                                                                        ] '. . ρηνα

15                                                                         ] '.του·  

 

 Fr. 21

        .          .          .          .          .          .          .           . 

                                       ].λεινιλιο[

                                         ἐπὶ βλεφ[αρ

          τόφρα δ' ἀνιήσουσα λόφον βοὸς ἔγρετο Τιτὼ

               Λαομεδοντείῳ] παιδἰ χροϊσσαμ[ένη 

5                                    ] μετὰ δμῳῆσι[

                                      ]ξείνον Ἀλκινο[ο

           δ[                        ] Φαιηκίδας, αἵ ῥα τ.[

                τερπ.[. .].υ.ισ. . τινος ἡδομέναις

            χλεύ[. .]δει. . . .ος ἀπεκρύψαντο λαθεσθ. . . .[

10            νήστ[ι]ες ἐν Δηοῦς ἤμασι Ῥαριάδος

                     ].[.]. .δ. .[. . . .]. ἐπεσβολίησι μέλι.σσαι [

                               ]. .τ. . ναι πρωτατοναρχ. ν. .[

                                                        ]νασα[

                                                        ]ναγ[

       .          .          .          .          .          .          .           . 

  Fr. 7c Harder (= 7.19-34 Pf., = 9.19-34 Mass.)
    1-16 PSI 1217A, fr. 2 [image], Trismegistos 59397
    1-8 PSI 1217B, fr. 1, 6-13 [image], Trismegistos 144442
    1 PSI 1219, fr. 1, 38 [image], Trismegistos 59399
    11-16 P. Berol. 11521, 8-13 [image], Trismegistos 59374

  Fr. 10 Harder (= 10 Pf., = 12 Mass.) Σ AR 1.1353

  Fr. 11 Harder (= 11 Pf., = 13 Mass.)
    1-7 init. P.Oxy. 2167, fr. 2, col. II 1-7 [image],
    Trismegistos 59397

    3-6 Strabo 1, 2, 39, 46c, 2 sqq
    5-6 Strabo 5, 1, 9, 215c, 32 sqq

  Fr. 12 Harder (= 12 Pf., = 17 Mass.)
    1-7 P.Oxy. 2168 [image], Trismegistos 59419
    5 St. Byz. 1, 12
    6 Σ AR 1, 1309

  Fr. 15 Harder (= 15 Pf., = 16 Mass.) Σ D.P. 493

  Fr. 17 Harder (= 17 Pf. + SH 250-251, = 19 Mass.)
    1-13 P.Oxy. 2079, fr. 2 col II 1-13 [image], Trismegistos 59397

    8-10 P. Mich 3688 recto, 13-16 [image], Trismegistos 63554
    14-17 Addenda P.Oxy. 2079 [image], Trismegistos 59397 and
      2167 fr. 6 
  [image], Trismegistos 59397

  Fr. 18 Harder (= 18 Pf., = 20 Mass.)
    1-12 P.Oxy. 2167 fr. 3 [image], Trismegistos 59397

    1-5 Addenda P.Oxy. 2079 [image], Trismegistos 59397 and
       2167 fr. 3
   [image], Trismegistos 59397
    8 Σ T Il. 24, 743a-b and P.Mich 3688 recto, 9 
      [image], Trismegistos 63554
    9-15 P.Oxy. 2168 recto [image], Trismegistos 59419

  Fr. 21 Harder (= 21 Pf.)
    1-12 P.Oxy. 2209A [image], Trismegistos 59386
    6-14 P. Mich (Cairo) 5475c, Trismegistos 144439

  This was a long episode (at least 100 lines) that has many similarities to episodes in Apollonius' Argonautica, and much of the information we have comes from the scholia to the Argonautica (these are noted above for each fragment).  It included the Colchians who were pursuing Jason and Medea settling in the region of Epirus when they had failed to capture them. Calliope speaks at Fr. 7c.5; she is also the first Muse to appear within the narrative of Apollonius' Argonautica (1.24). While at sea, the Argonauts are engulfed in primordial darkness, and Jason addresses a prayer to Apollo. The god responds by revealing the island of Anaphe ("Appearance") to them. The rites celebrated on the island involve Medea and her serving women exchanging good-natured insults with the Argonauts as they brought water for the sacrifice to Apollo. A similar episode falls at the end of Apollonius' Argonautica (4.1681-1730). Aischrology (insulting speech) is the connecting link between this aition and the next about the sacrifices to Heracles on Lindos.

   

  Bibliograpy

  Cozzoli, Adele Teresa. 2007. 'Segmenti di epos argonautico in Callimaco.' In L'epos argonautico. Atti del convegno Roma, 13 maggio 2004, edited by Antonio Martina and Adele-Teresa Cozzoli, 143-63. Roma: Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di studi sul mondo antico.

  Livrea, Enrico. 2006. ‘Il mito argonautico in Callimaco: l'episodio di Anafe.’ In Callimaco: cent'anni di papiri. Atti del convegno internazionale di studi, Firenze, 9-10 giugno 2005 (Studi e testi di papirologia 8), edited by Guido Bastianini and Angelo Casanova, 89-99. Firenze: Istituto Papirologico G. Vitelli.

  Stephens, Susan A. 2011. “Remapping the Mediterranean: the Argo Adventure in Apollonius and Callimachus.” In Culture in Pieces. Festschrift for Peter Parsons, edited by D. Obbink and R. Rutherford, 188-207. Oxford: Oxford University Press.

  Fr 7c

  κῶς: how, why (Ionic for πῶς)

  Ἀναφαῖος -ον: from the island of Anaphe

  δύσφημος -ον: of ill omen; slanderous, blasphemous; insulting

  Λίνδος -ου, ἡ: Lindos, a town on Rhodes

  Ἡρακλέης -ους, ὁ: Herakles, Hercules

  σεβίζω: to worship, honor, pay honor to, make offerings to

  Καλλιόπη -ης, ἡ: Calliope, Muse of epic poetry

  Αἰγλήτης -ου, ὁ: Aegletes, an epithet for Apollo 5

  Ανάφη -ης, ἡ: Anaphe, an island in the Cyclades, where there was a sanctuary dedicated to Apollo Aegletes

  Λακωνίς -ίδος: Laconian, of Laconia, Spartan

  γείτων -ονος, ὁ/ἡ: neighboring, bordering

  Θήρα -ας, ἡ: Thera, an island in the Aegean Sea

  ἐνί = ἐν

  μνήμη -ης, ἡ: a memory, record

  κατατίθημι: to place, put

  Μινύαι -ων, οἱ: the Minyans, another name for the Argonauts

  ἥρως ἥρωος, ὁ: a hero, warrior

  Αἰήτης Αἰήταο, ὁ: Aeëtes, king of Colchis, father of Medea, holder of the Golden Fleece

  Κυταῖος -ον: Colchian > Cytae, a city in Colchis, on the Black Sea 

           .            .           .            .            .

  αὔτανδρος -ον: together with the men, men and all 15

  νηίος -η -ον: of or for a ship

  Ἥλιος -ου, ὁ: Helios; the sun

  Φᾶσις -ιος, ὁ: Phasis, the main river in Colchis (invoked in oath-taking)       


  Fr 10

  μαστύς -ύος, ἡ: search, investigation (Ionic for μάστευσις -εως, ἡ)

  κάμνω: to work, labor; to be tired, to suffer

  ἀλητύς ἀλητύος, ἡ: wandering (= ἄλη -ης, ἡ)

         

  Fr 11

  Ἰλλυριοί -ῶν οἱ: the Illyrians

  πόρος -ου, ὁ: ford, strait, sea

  σχάζω: to let escape, let go, drop

  ἐρετμόν -ου, τό: oar

  λᾶας, gen. λᾶος, dat. λᾶι, acc. λᾶα or λᾶαν, ὁ: stone

  ξανθός -ή -όν: yellow of various shades, golden, auburn; fair-haired

  Ἁρμονία -ης, ἡ: Harmonia, wife of Cadmus, the founder of Thebes. Cadmus and Harmonia went to Illyria in exile and were metamorphosed into snakes. Other sources add that they subsequently became stones in the shape of snakes (Ps.-Scylax 24.13 f., Nonnus, Dionysiaca 44.113 ff.).

  ὄφις -εως, ὁ: a serpent, snake

  ἄστυρον -ου, τό: a small town (dim. of ἄστυ -εος, τό) 5

  κτίζω: to build, found

  φυγάς -άδος, ὁ: one who flees, exile

  ἐνέπω, fut. ἐνίψω or ἐνισπήσω, aor. ἔνισπον: to tell; call, name

  Γραικός -ου, ὁ: Greek

  ἀτὰρ: (conj.) but, nevertheless

  κεῖνος = ἐκεῖνος

         

  Fr 12

  ἑσμός -οῦ, ὁ: swarm, flock, group

  κτίζω: to build, found

  Κέρκυρα -ας, ἡ: Corcyra, an island in the Ionian Sea

  ἔδεθλον or ἐδέθλιον, -ου τό: seat, abode, place, foundation

  αὖτις: again, back (Ep. and Ion. for αὖθις)

  Ἀμαντίνη -ης, ἡ: Amantia, a town near Oricus, or the region enclosing it, where Euboean Elephenor was said to have settled shortly after the Trojan War (Paus. 5.22.4) 5

  οἰκίζω οἰκιῶ ᾤκισα: to found

  Ὠρίκιος -η -ον: of Oricus, a harbor town in Epirus

  ἤμελλε: “was destined” > μέλλω, imperf ind act 3rd sg

  ἐκτελέω: to accomplish, achieve, fulfill

         

  Fr 15

  ἀμφίδυμος -ον: two-fold, double; with two entrances

  Φαίηξ Φαίηκος: (adj.) Phaeacian (perhaps referring here to a harbor)

         

  Fr 17

  τέρας, gen. τέρατος or τέραος, τό: sign, wonder, marvel, portent, monster. τείρεα is a lengthened Homeric form (Il. 18.485)

  ἄπταιστος -ον: not stumbling, having good footing

  ἀδμωλέω: to not know 8

  Τῖφυς -υος, ὁ: Tiphys, pilot of the Argo

  Νωνακρίνη -ης, ἡ: daughter of Nonacris. i.e., Callisto; Nonacris was a naiad and wife to the Arcadian king Lycaon

  λιβάς -άδος, ἡ: anything that drips; spring, stream 10

  ἄβροχος -ον: unwetted, unmoistened, waterless

  Ὠκεανός -οῦ, ὁ: Oceanus, god of primeval water, son of Uranus and Gaia

  δείδω: to fear, dread

  Πολυδεύκης, -εος, ὁ: Polluxtwin of Castor, son of Leda 15

         

  Fr 18

  Τυνδαρίδαι -ων οἱ: the Dioscuri, Castor and Pollux

  ἀοσσητήρ -ῆρος ὁ: assistant, helper, aider (Il.15.254, 22.333)

  ἀνιάζω: to grieve, mourn 5

  κέαρ, τό: heart, center (= κῆρ, dat. κῆρι, τό)

  Αἰσονίδης -ου, ὁ: son of Aeson, epithet for Jason, leader of the Argonauts

  ἀερτάζω: to lift up (= ἀείρω)

  Ἱήιος -ου, ὁ: “addressed with ritual cry hie” (an epithet for Apollo, Aesch. Ag. 146)

  ἀπειλέω: hold out, promise

  Πυθώ -οῦς, ἡ: Pytho, the oracle of Apollo at Delphi; used in Ep. to refer to Delphi itself

  Ὀρτυγία -ιη, ἡ: Ortygia, the “quail-island,” meaning Delos

  ἀμιχθαλόεις -εσσα -εν: inhospitable; misty, smoky

  ἀπελαύνω: to drive away, expel from

  ἀήρ ἀέρος ἡ: mist, cloud, haze; Ionic and epic acc. ἠέρα

  Φοῖβος -ου ὁ: clear, bright, shining (epithet of Apollo)

  αἰσιμίη -ης ἡ: due apportionment (αἰσιμίαις πλούτου Aesch. Eu. 996)

  πεῖσμα -ατος, τό: ship’s cables, ropes 10

  κληρόω: to appoint by lot, to allot

  ἐρετμόν -ου, τό: oar

  πικρός -ά -όν: sharp, bitter

  κόπτω κόψω ἔκοψα κέκοφα κέκομμαι: cut, strike, chop, beat

  ἐπώνῠμος ον: giving one’s name to a thing, eponymous

  Ἐμβάσιος -ον: favoring embarkation (epithet of Apollo, A.R. 1.359, 404)

  Πᾰγᾰσαί: Pagasae in Thessaly, the port of Pherae, whence the Argonauts sailed

   

  Fr. 21

  τόφρα: up to, during that time, so long 

  ἀνιάω: grieve, distress, vex

  λόφος -ου, ὁ: the back of the neck, withers

  ἐγείρω: awaken, rouse 

  Τιτώ =  Ἠώς Ἠοῦς, ἡ: Eos, goddess of the Dawn

  Λαομέδόντείος -ου, ὁ: son of Laomedon, i.e., Tithonus

  χροΐζω: to touch; (mid.) touch another’s skin with your own, lie with (+ dat.)

  δμῳή or δμωή -ῆς, ἡ: a female slave, serving-woman, maid

  21a Harder (=Σ Flor. 38-43; 1, p. 17 Pf.) PSI 1219 [image] fr. 1, 38-43, Trismegistos 59399

       κῶς δέ, θεαί, . [. . .] μὲν ἀνὴρ Ἀναφαῖος ἐπ' αἰσχροῖς

            ζητεῖ διὰ τίνα αἰ[τίαν ἐν ἁνάφῃ μετὰ αἰσχρῶν εἰς ἀλλήλους

            λόγων Ἀπόλλω[νι, ἐν δὲ Λίνδῳ Ἡρακλεῖ

            μετὰ καταρῶν θύουσι. [πρῶτον οὖν Καλλιόπη ἱστορεῖ ὡς ὅ-

  5        τε Ἰάσων ἐ[κ Κόλχων

            . . . .]σ[

  And how is it, O goddesses, that an Anaphian man sacrifices

       He asks for what cause on Anaphe they sacrifice to Apollo

       saying shameful things to each other, and on Lindos to Heracles

       with insults.  First Calliope gives an account of how 

       Jason from Colchis . . .

  21b Harder (= Σ Berol. , 8-25; 1, p. 17 Pf.) P. Berol. 11521 [image]7c, 11-16    

       . .]κα[. . . ] ἔθνος Ἰήονες αλλα μενε... 

                        ]πάντα δ᾽ ἀνατράπελασο...[ 

  10            ἐποιήσαντο με φόρτονσου[

                     ].ν ὅ σφε φέρει αὔτανδ[ρον

                         ] Ἡλιος ἴστω καὶ Φᾶις [ποταμῶν

             ἡμε]τἐρων βασιλεύς· νῦν τοὺς Ἕλληνας Ἰή[ονας

             κέ[κλ]ηκεν ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων πάντ[ας κοι-

  15        νῶ[ς·] οὗτοι γὰρ πρότερ[ο]ν Ἰάονες ἐκαλοῦν[το• καὶ

             Ὅμηρος ἐπὰν λέγῃ· 'Ἰάονες ἑλκεσίπεπλ[οι' (Il. 13.685)

             τοὺς Ἀθηναιους λέγει· ποδήρεις γὰρ χ[ιτῶνας ἐ-

             φόρ[ο]υν κατ᾽ ἀρχάς, ὅν τρόπον καὶ Πέρσα[ι Σ]ύρ[οι Καρ-

             χη[δ]όνιοι. ἱστορεῖ δὲ ταῦτα Κλεῖδ[ημος ἐν]

  20        Ἀτθίδι. ἀπὸ μέρους οὖν τοὺς Ἕλ[ληνας Ἀθηναίους

             εἴρηκεν, ὃν τρόπον καὶ Πίνδαρος· 'Ἑλ[λάδος ἔ-

             ρεισμ᾽ Ἀθῆναι' (fr. 76.2 M), Ἰάονες δὲ κέκληντα[ι ἀπὸ Ἴωνος

             τοῦ Ξούθου τοῦ Αἰόλου τοῦ Ἕ[λ]λη[νος

   

  .            .           .

  ". . . Let Helios be my witness and Phasis . . .

  . . . the king of our rivers." Now he calls the Greeks 

  Ionians, after the Athenians, meaning all of them together.

  For the Athenians were called formerly Ionians; and when-15

  ever Homer says, "the Ionians, with the trailing robes" (Iliad 13.685)

  he means the Athenians. For originally they used 

  to wear floor-length chitons, like the Persians, Syrians, and 

  Carthaginians. Cleidemus says this in his

  Atthis. And so he has spoken of the Greeks as20

  Athenians, as Pindar also does: "Athens, 

  mainstay of Greece" (Fr. 76.2 M). The Ionians are

  named after Ion, the son of Xuthus, son of Aeolus, son of Hellen.

  Fr. 7c

  And how is it, O goddesses, that a man from Anaphe sacrifices

  with shameful (words) and Lindos sacrifices with blasphemies

  . . . honors Heracles?

  . . . Calliope began;

  First, fix in your memory the Radiant One (i.e., Apollo) and Anaphe, neighbor to 5

  Laconian Thera and the Minyans,

  beginning when the heroes sailed back from Cytaean Aeetes 

  to ancient Haemonia

  . . . and when he saw his daughter's deeds

  . . . he spoke the following . . . people, Ionians . . .

  . . . all is overturned . . . they have made me . . .    10

  . . . [the ship] that carries him

  together with its men . . . Let the sun be my witness

  15

  and Phasis, the king of our rivers.

   

  Fr. 10

  but when (the Colchians) were tired from the wandering of their search

   

  Fr. 11

  Some, letting go of their oars by the Illyrian sea,

  founded a small town by the snake-stone of fair-haired Harmonia.

  A Greek would call it Phygadon5

  but their language named it "Polae"

  But some . . .

   

  Fr. 12

  . . . he founded a Corcyran settlement, and, stirred up again 

  from there, they settled Orician Amantine.5

  And these things were to be fulfilled after a time.

   

  Fr. 15

  . . . the double Phaeacian (harbor).

   

  Fr. 17

  . . . then he did not know where...

  Tiphys should guide (the ship) . . . the daughter of Nonacris,

  Callisto (, i.e., the constellation of the Great Bear), unwetted by the streams of Ocean

  . . . they were afraid

  10

         .           .            .            .             .

  Polydeuces' hand14

   

  Fr. 18

  . . . the Tyndaridae. . .Zeus first they approached

  . . . the other immortals as helpers. . .

  but grieving in his heart, the son of Aeson5

  lifted his hands to you, Hieie (Apollo), and promised

  to send many things to Pytho, and many to Ortygia

  if you would drive away the thickening cloud from the ship

  . . . that, Phoebus, according to your decree

  they loosened the cables and sorted out the oars

  . . . they beat the bitter water.

  . . . name of Apollo the Embarker . . .

  . . . at Pagasae . . .

  Fr. 21

  . . . Tito (Dawn) awoke to vex the neck of the ox (i.e., yoke it)

  3

  having lain with the son of Laomedon

  Article Nav

  Suggested Citation

  Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8.https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-1/return-argonauts-and-rite-anaphe