ἑκατοστός –ή –όν

TEST TRANSLATION
ἑκατοστός
DEFINITION
المئوي
FREQUENCY RANK
524
أقسام الكلام
صفة: عدد
Arabic