ὡς

释义: 
ὡς
释义: 
由于;(引导目的状语从句)为了,以便(+虚拟式/希求式);(引导间接陈述句的关系代词)
词性: 
连词:表从属
语义组: 
连词/副词
词频排序: 
16

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BD%A1%CF%82