ὕστερος ὑστέρα ὕστερον

释义: 
ὕστερος
释义: 
跟随的,紧接的 (+属格); 下一步的,后来的; (副词) ὕστερον后来
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
方向
词频排序: 
229

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BD%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BD%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD