ὕστερος ὑστέρα ὕστερον

Search Lemma: 
ὕστερος
DEFINITION: 
coming after, following (+gen.); next, later; (adv.) ὕστερον afterwards
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Direction
FREQUENCY RANK: 
229