ὅστις ἥτις ὅ τι

释义: 
ὅστις
释义: 
任何人,任何事;(间接问句)谁,哪个,什么
词性: 
代词
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
33

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BC%A5%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BD%85-%CF%84%CE%B9