προσήκω προσήξω

释义: 
προσήκω
释义: 
属于,与⋯⋯有关系;适于(+与格),到达;οἱ προσήκοντες 亲戚; τὰ προσήκoντα 义务
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
伦理道德
词频排序: 
358

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BA%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BE%CF%89