προσήκω προσήξω

Hasło: 
προσήκω
Definicja: 
należeć do, mieć do czynienia z; być stosownym, przystojnym dla (+ dat.); przybywać; οἱ προσήκοντες krewni; τὰ προσήκoντα obowiązki
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
358

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BA%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BE%CF%89