προσήκω προσήξω

Search Lemma: 
προσήκω
DEFINITION: 
belong to, have to do with; be fitting for (+dat.); arrive at; οἱ προσήκοντες relatives; τὰ προσήκoντα duties
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Ethics and Morals
FREQUENCY RANK: 
358