πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

释义: 
πολεμέω
释义: 
发动战争
词性: 
动词:缩合
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
459

Suggested Citation