πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

LEMA DE BUSCA: 
πολεμέω
DEFINIÇÃO: 
fazer guerra; guerrear
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
459

Suggested Citation