πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

Hasło: 
πολεμέω
Definicja: 
prowadzić wojnę
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
459

Suggested Citation