πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

TEST TRANSLATION: 
πολεμέω
DEFINITION: 
حارب/يحارب
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
459

Suggested Citation