μυρίος μυρία μυρίον

释义: 
μυρίος
释义: 
无数的,极大的;μύριοι 一万的;μυριάς -άδος ἡ 一万,无数
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
491

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%BD