μυρίος μυρία μυρίον

Search Lemma: 
μυρίος
DEFINITION: 
countless; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, a countless amount
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Measurements and Numerals
FREQUENCY RANK: 
491