μέσος μέση μέσον

释义: 
μέσος
释义: 
中间的,居中的,适中的;τὸ μέσον 中间,居中者
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
150

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CE%BD