εἶδος εἴδους, τό

释义: 
εἶδος
释义: 
形式;种类;概念或理念
词性: 
名词:第三变格法,以σ结尾的词干
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
196

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C