εἶδος εἴδους, τό

Search Lemma: 
εἶδος
DEFINITION: 
formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
196

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C