δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι

释义: 
δύναμαι
释义: 
(+不定式)能够,胜任
词性: 
动词:无人称
语义组: 
工作与闲暇
词频排序: 
85

Suggested Citation