δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι

LEMA DE BUSCA: 
δύναμαι
DEFINIÇÃO: 
(+inf.) ser capaz de, estar apto a
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: impersonal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
85

Suggested Citation