δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι

Search Lemma: 
δύναμαι
DEFINITION: 
(+infin.) essere in grado (di), essere abbastanza forte (a)
Parte del Discorso: 
verbo: impersonale
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
85

Suggested Citation