δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι

Search Lemma: 
δύναμαι
DEFINITION: 
yapabilmek, -e muktedir olmak, -anlamına gelmek; (+inf.) -mek mümkündür
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kişisiz
ANLAMSAL ALAN: 
İş ve Dinlence
FREQUENCY RANK: 
85

Suggested Citation