διά

释义: 
διά
释义: 
通过;在…期间;由于(+属格,宾格)
词性: 
介词
语义组: 
非方位介词
词频排序: 
25

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B4%CE%B9%CE%AC