διά

Search Lemma: 
διά
DEFINITION: 
(+gen.) arasından, aracılığıyla, arayla; (+acc.) yüzünden, sebebinden
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Dolaysız Edat
FREQUENCY RANK: 
25

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B4%CE%B9%CE%AC