τύχη τύχης, ἡ

Search Lemma: 
τύχη
DEFINITION: 
talih, şans, kader; mutlu veya mutsuz olay
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yaşam ve Ölüm
FREQUENCY RANK: 
311

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1