τύχη τύχης, ἡ

Search Lemma: 
τύχη
DEFINITION: 
soartă, destin (bun sau rău), şansă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Viaţă şi moarte
FREQUENCY RANK: 
311

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1