πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

Search Lemma: 
πέμπω
DEFINITION: 
göndermek, yollamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dudaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
276