πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

LEMA DE BUSCA: 
πέμπω
DEFINIÇÃO: 
enviar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical labial
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
276