πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

Search Lemma: 
πέμπω
DEFINITION: 
inviare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in labiale
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
276