πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

Hasło: 
πέμπω
Definicja: 
wysyłać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat wargowy
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
276