κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

Search Lemma: 
κατηγορέω
DEFINITION: 
(+gen.) -in aleyhinde konuşmak, yermek, suçlamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Yasa ve Yargılama
FREQUENCY RANK: 
431