δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

Search Lemma: 
δηλόω
DEFINITION: 
show, declare, explain
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Gösterme ve Bulma
FREQUENCY RANK: 
237

Suggested Citation