αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

Search Lemma: 
αἰσθάνομαι
DEFINITION: 
hissetmek, duymak, sezmek, algılamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
377